Chín phần mười sự giáo dục là động viên khích lệ - Anatole France