Người dạy học phải tin vào sức mạnh tiềm tàng của học trò - Alfred Adler